تهران ،خ خالداسلامبولي- خ 33 -شماره 25

021-88871872

نصب و راه اندازي شبکه هاي کامپيوتري

طراحي و نصب و راه اندازي شبکه هاي کامپيوتري براساس استاندارهاي BICSI

RFID-BARCODE

طراحي و پياده سازي سيتمهاي مبتني بر RFID-BARCODE