تهران ،خ خالداسلامبولي- خ 33 -شماره 25

021-88871872

جمع آوري و پردازش اطلاعات

اين شرکت با تمرکز بر راهکارهاي تکنولوژي انتقال اطلاعات اقدام به ارائه سيستمهاي جمع آوري و پردازش اطلاعات بر اساس تکنولوژيهاي WiFi,RFID,Barcode,RTLS نموده است .همچنين با برخورداري از نيروهاي متخصص و سخت افزارهاي مرتبط توانايي ارائه سيستمهاي فوق در اين شرکت وجود دارد

کالاهای مرتبط :