تهران ،خ خالداسلامبولي- خ 33 -شماره 25

021-88871872

مديريت شبکه هاي کامپيوتري

امروزه مبحث مديريت شبکه هاي کامپيوتري يکي از زيرساخت هاي سيستمهاي اطلاعاتي مي باشد. در اين راستا شرکت رهياب رايانه گستر با بهره گيري از توانمنديهاي خود مفتخر است سيستمهاي زير را ارائه نمايد: 1- سيستم هاي تست , آناليز و مانتيورينگ شبکه هاي کاميپوتري 2- سيستم کابل کشي ساختاريافته 3- مراکز داده 4-سيستم هاي مرکز تلفن

کالاهای مرتبط :